ธกส ปล่อยกู้รายละ5แสน แถมพักหนี้ให้ 1 ปีช่วยเกษตรกร

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำมาตรการรับมือภัยแล้งสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้ว โดยมีทั้งหมด 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ สินเชื่อเงินด่วนให้กู้ได้รายละไม่เกิน 50000บ อัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ 7 เปอร์เซ็น เพื่อใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตเพาะปลูกพืชระยะสั้น และทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ วงเงินให้สินเชื่อรวม 5000 ล้านบาท ให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 500000 บาท ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 2 หรือเท่ากับ 5 เปอร์เซ็น ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี และสุดท้ายเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ได้รายละไม่เกิน 50000 บาท สำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ป้องกันไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบ

นายสมเกียรติกล่าวว่า มาตรการถัดมาเป็นการช่วยเหลือปรับโครงสร้างและตารางชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ ธกส ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยส่วนแรกหากได้เข้าโครงการขeายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ซึ่งได้มีการพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สค 61 ถึง 31 กค 64 ไปแล้ว ก็จะได้รับการช่วยเหลือไปตามนั้น แต่เกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ สามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิต

ส่วนมาตรการสุดท้าย ธกส จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชไร่อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนา ชาวไร่ที่หว่านเมล็ดรอบแรกไปแล้ว แต่ประสบต้นกล้าแห้งตาEเพราะขาดแคลนน้ำ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสำรวจร่วมกันว่ามีพื้นที่ใดได้รับความเสียหายบ้าง เพื่อนำมาพิจารณาจัดทำงบประมาณจัดหาเมล็ดพันธุ์สำหรับนำไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ขอให้เกษตรกรทั้งชาวนา ชาวไร่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเข้ามาแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน การปรับตารางการชำระหนี้ได้ที่ ธกส ทุกสาขาทั่วประเทศ และนอกจาก 3 มาตรการดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังได้ร่วมมือกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้วยการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อจัดทำแหล่งน้ำสนับสนุนการประกอบอาชีพภาคการเกษตรอีก 6137 ฝายด้วย

ข้อมูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร