ต่อใบขับขี่ 2562 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ปัจจุบันไม่มีการขอรับใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว ผู้ที่ถือใบขับขี่ประเภทชั่วคราว 2 ปี หรือประเภท 5 ปี จึงต้องทำการต่อใบขับขี่ก่อนหมดอายุอยู่เสมอ

การเปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้

1 ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2 บัตรประชาชนฉบับจริง

3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโsคประจำตัวอันอาจเป็นอัuตsายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่uเฟือu ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

1 ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

ทดสอบสายตาทางลึก

ทดสอบสายตาทางกว้าง

ทดสอบปฏิกิริยาเท้า ความสามารถในการใช้เบรคเท้า

3 ชำระค่าธรรมเนียม  ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่  จ่ายใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

หลักฐานประกอบคำขอ

1 ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2 บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1 ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

ทดสอบสายตาทางลึก

ทดสอบสายตาทางกว้าง

ทดสอบปฎิกิริยาเท้า ความสามารถในการใช้เบรคเท้า

3 อบรม 1 ชั่วโมง

4 ชำระค่าธรรมเนียม   ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่  จ่ายใบขับขี่